Registrace 2022

Antonín Řehák (Áz), hospodář střediska
rehak.az@centrum.cz

Dopis k registraci 2022

Vážení rodiče, sestry a bratři,
dostává se k Vám dopis k registraci sedlčanského střediska na rok 2022.

1. Výše členských příspěvků na rok 2022

Výše členských příspěvků na rok 2022 pro členy střediska Sedlčany je následující:
420,- Kč za člena
(nebo 380,- Kč za člena, který odmítne odběr časopisu)
(Další platby – za Skautskou telefonní síť apod. – budou řešeny individuálně na základě výzvy od vedení střediska.)

2. Termín a způsob platby registrace

Členské příspěvky uhraďte prosím:

a) Převodem na účet střediska 2600315996/2010 Fio banka, a. s. do 15. ledna 2022.Jako variabilní symbol použijte poslední čtyři číslice z Vašeho registračního čísla (např. Kubula má registrační číslo 21b.007.008, jeho variabilní symbol bude „7008“). Do zprávy pro příjemce pak uveďte „Registrace 2022“ + jméno (nebo skautskou přezdívku) registrovaného člena. Specifický symbol neuvádějte. Konstantní symbol také není třeba uvádět.

V případě společné platby za víc členů uveďte do variabilního symbolu poslední čtyři číslice z registračního čísla jednoho z registrovaných členů a do zprávy pro příjemce pak vypište všechna jména (stačí skautské přezdívky nebo srozumitelné zkratky).

b) Vložením peněz na výše uvedený účet na pobočce Fio banky.
Termín a identifikace platby je stejná jako při platbě převodem. (Nejbližší pobočka Fio banky je v Příbrami, OC Skalka 1. patro).
c) V hotovosti příslušnému oddílovému vedoucímu proti pokladnímu dokladu do 15. ledna 2022.

3. Kontrola údajů o členech

V souvislosti s registrací si také prosím zkontrolujte Vaše údaje uvedené v registračním systému SkatuIS.cz (kontaktní údaje, bydliště, zdravotní pojišťovna apod.) a pokud došlo k nějaké změně nebo je v systému něco uvedeno nesprávně, informujte o tom příslušného oddílového vedoucího (změnu oznamte i v případě, že se Vám v systému podařilo údaj opravit). Takovéto změny je třeba provádět a oznamovat bez zbytečného odkladu i v průběhu roku.

Nemáte-li přístup do výše uvedeného systému, domluvte se prosím s příslušným oddílovým vedoucím nebo s některým z činovníků střediska.

4. Co je členský příspěvek, z čeho se skládá a k čemu slouží?

Členský příspěvek, označovaný běžně jako „registrace“ podle procesu, ke kterému se váže, je pravidelný každoroční poplatek, jehož zaplacením každý člen potvrzuje své členství ve spolku Junák – český skaut, z. s. na příslušný rok.

Následující tabulka ukazuje položky, ze kterých je složena výsledná výše členského příspěvku v našem středisku a účel, kterému slouží.

Členské příspěvky vyšším organizačním jednotkám Junáka a ústředí. Hrazení mezd pracovníků ústředí Junáka, hrazení příspěvků za členství Junáka v mezinárodních skautských organizacích a možnost čerpání jejich metodických podkladů a jiné podpory, tvorba účelových fondů (Fond nemovitostí, fond spolkového časopisu), spolufinancování projektů, úrazové pojištění pro všechny účastníky na všech akcích Junáka, vytváření dlouhodobé rezervy, … 300 Kč

(více na krizovatka.skaut.cz)

z toho:
280 Kč – ústředí,
15 Kč – kraj,
5 Kč – okres.

Platba za skautské časopisy 5× ročně je zasílán členovi jím vybraný skautský časopis 40 Kč
Členská karta Junáka EYCA (European Youth Card) Karta je volitelná, pokud si ji člen neobjedná, zůstává výše registrace bez tohoto příplatku. 25 Kč

(Zatím ve středisku neuva­žujeme o využití této karty.)

Skautská telefonní síť Pro členy využívající Skautskou telefonní síť 200 Kč × počet SIM karet

(Zatím ve středisku ojedi­nělé využití.)

Příspěvek středisku Z této částky je hrazena běžná oddílová činnost
(každotýdenní schůzky v klubovně a jiné oddílové
akce…), provozní náklady střediska, nákup vybavení
a materiálu a zajištění chodu střediska při
neočekávaných situacích/výdajích.

(Tyto položky jsou přednostně hrazeny z dotací, grantů
a darů, které středisko v příslušném období obdrží.
V posledním roce však z těchto možností zůstala jen
dotace od MŠMT.)

80 Kč

Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na Vás či Vaše děti i v příštím roce.

V Kosově Hoře 9.12.2021

Za Junák – český skaut, Středisko Sedlčany, z. s.
hospodář střediska
Antonín Řehák (Áz)